Напредокот постигнат во 2014-2015 година

8 годишната работа на здружението РОМА С.О.С. – Прилеп

Законодавна Иницијатива 2013-2015