Пристап до репродуктивни права на жените Ромки во Македонија (Декември 2015)

Напредокот постигнат во 2014-2015 година

8 годишната работа, 2007 – 2013

Законодавна Иницијатива 2013-2015