Документи на организацијата

1. Стратешки план за период 2010 – 2015 година
2. Локален акционен план за здравјето на Ромите од општина Прилеп
3. Акционен План за Здравјето на Ромите од општина Битола
4. Оперативен План за Ромски Здравствен Медијатор
5. МЕТОДОЛОГИЈА за правно застапување на здравјето на Ромите
6. Решение за овластување на РОМА С.О.С. – Прилеп за давање на претходна правна помош
7. Евалуација на проектот „Поблиску до здравјето на жената Ромка“