Bilten_7Седмото издание на билтенот на здружението РОМА С.О.С. го опфаќа периодот 24 Октомври 2017 до 24 Март 2018 година, со цел:

 • Информирање на јавноста за реализираните активности од проeктот,
 • Илустрација на напредокот кој се постигнува квартално,
 • Едукација на ромската заeдница за прашањата коишто се од интерес и нивно поттикнување да се вклучат во застапување и заштита на правата.

Билтенот е алатка на здружението преку кој се иницира дискусија и редоследни реакции на Ромскиот Граѓански Парламент (РГП).

Во ова издание ќе прочитате:

 1. Продоложува одолговлекувањето на судските постапки за докуемнтираните случаи под сомневање за лекарски грешки
 2. „РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ“ – Прилеп
 • Ромите учествуваа во креирањето локални политики и буџет за решавање на нивните проблеми – 05.12.2017
 • Предновогодишно дружење и избран претседавач и асистент на РГП – Прилеп – 28.12.2017
 • Донесен План за работа за пeриод од три месеци – 27.01.2018
 • Координативен состанок во Општина Прилеп – 07.02.2018
 • Последователни активности, согласно Планот за работа и координативниот состанок со Општина Прилеп
 • Дискусија за постигнатите резултати, поддршката и улогата на членството -24.03.2018

.3.  „РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ“ – Битола

 • Дискусија за реализираните активности и резултати – 06.12.2017

Прочитајте ја содржината на следниот ЛИНК


*Потребата за подготовка и објавување на квартални Билтени произлезе во 2016 година, а на следните линкови може да се проследат претходните изданија:

БИЛТЕН БР.6 ПРОМЕНА „РЕЗУЛТАТ НА ТРПЕНИЕ“ (2017)

БИЛТЕН БР.5 „ДОСЛЕДНОСТА-ИЗЛЕЗ ОД БЕЗНАДЕЖНОСТА“ (2017)

БИЛТЕН БР.4 „ЛИДЕРСТВО-МОЖНОСТ И ЗАКАНА!“ (2017)

БИЛТЕН БР.3 „ОБВРСКИ И ПРАВА“ (2016)

БИЛТЕН БР.2 – „ПРОАКТИВНА УЛОГА-ПОТРЕБА НА ЗАЕДНИЦАТА И ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА“ (2016)

БИЛТЕН БР.1 „ИНДИВИДУАЛНИ ⇔ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА“ (2016)