ПРОЕКТИ

Бр. Име на проeкт / Цел Временски период

Поддржувачи/Соработници

54. Креирање на Контра-озборувачка кампања

–       Побивање на најчестите негативни гласини (озборувања) за Ромите преку промовирање на алетрнативен позитивен наратив.

Мај 2017 – октомври 2018 ОБСЕ  преку ОБСЕ мисија во Скопје
53. Здравјето на Ромите – основно човеково право 7

–       Обезбедување на бесплатна правна помош на Ромите и судска заштита за идентификувана повреда на правата. Зајакнување и вклучување на Ромите при застапување на правата пред национални институции/органи преку промоција на концептот „Ромски Граѓански Парламент“.

јануари 2017 – декември 2018 Фондација Отворено Општетство – Македонија
52. Здравјето на Ромите – основно човеково право 6

–       да се надминат пречките во остварување  на здравствените права преку правна едукација во ромските заедници, нудење на бесплатна правна помош во постапките, документирање и јавно актуелизирање на прекршувањата, како и поведување на судски постапки.

јануари 2016 – декември 2016 Фондација Отворено Општетство – Македонија
51. Хуманоста не познава разлики 3!

–       Да се продолжи со унапредување на позитивните односи и комуникацијата помеѓу здравствените работници и пациентите Роми, и со тоа да се промени негативниот наратив за Ромите дека тие „не се грижат за своето здравје“ и „одат на доктор во последен момент“ или дека „ само знаат да раѓаат деца“.

август 2017 – јули 2018  Фондација Отворено

Општетство – Македонија

50. Хуманоста не познава разлики 2!

–       подобрување на односот и квалитетот на меѓусебна комуникација помеѓу здравствените работници и пациентите Роми, преку потенцирање на фактот дека се носители на права како и на обврски како начин за промена на негативните ставови и перцепции кои влијаат на пристапот до здравствените услуги и користењето на државните здравствени придобивки.

август 2016 – јули 2017 Фондација Отворено Општетство – Македонија
49. „Каков белег ќе оставиме 2? Застапување и мониторинг на локални политики за Роми.“

–       Застапување пред избраните Градоначалници и Совети на 4 општини (Прилеп Битола, Штип и Кочани) и вклучување на приоритетите и потребите на ромската заедница во тие општини во Годишните програми придружено со буџетски алокации за нивна реализација.

октомври, 2017 – јуни, 2018 Национален Демократски Институт – Скопје преку Национална Фондација за демократија (НЕД)
48. Кампања: „Каков белег ќе оставиме? Ти избираш!“

–        да се влијае на партиските изборни агенди во пресрет на локалните избори во 2017 година, односно да се скенираат потребите на ромските заедници и истите да им се презентираат на политичките партии.

Јуни 2016 – Март 2017 Национален Демократски Институт – Скопје преку Национална Фондација за демократија (НЕД)
47. Зајакнување на ромските деца и семејства во остварување на нивните права

–       подобро да се разберат проблемите со кои се соочуваат институциите, родителите и децата, во контекст на човековите права, и тоа на две теми: детски бракови и парични надоместоци за децата од семејства во социјален ризик.

јули 2016 – април 2018 Канцеларија на УНИЦЕФ во Скопје
46. Имплементација на методологија за тестирање „Право на избор на доктор 2“

–       да се обезбедат докази за повреди на правата од репродуктивно и сексуално здравје на жените-Ромки и следствено да се покренат судски постапки или застапување на конретни случаи.

септември, 2017 – март, 2018 Европски Центар за Правата на Ромите – Будимпешта / Хелсиншки Комитет – Македонија
45. Пристап до репродуктивни права на жените Ромки во Македонија „Право на избор на доктор“

–       Да се утврди постоење на пречки и да се иницира стратешка литигација, во однос на незаконските дејствија од страна на гинеколозите кон жените Ромки во пристапот до услуги.

15 август 2016 – 31 декември 2016 Европски Центар за Правата на Ромите – Будимпешта
44. Следење и известување за прекршувањата на правата на Ромите

–       документирање и известување за прекршувања на човекови права и давање на бесплатна правна помош.

февруари – ноември, 2016 Хелсиншки Комитет – Македонија, поддржан од Амбасада на Сојузна Република Германија во Скопје
43. Права на домување кај Ромите за одржлив урбан развој

–       идентификување и промовирање на основните потреби за пристојно домувањево ромските населби.

15 декември 2015 – јули 2017 ХАБИТАТ Македонија, преку Делегацијата на Европската Унија во Македонија
42. Законодавна иницијатива за човекови права: Граѓаните во собранието

–       да се зајакнат капацитетите на организацијата за спроведување истражувања, подготовка на документи за јавни политики и застапување на законски промени врз основа на докази во случајот со иницијативата „Детски бракови“..

декември 2015 – септември 2016 Вестминстер фондација за демократија, преку Делегацијата на Европската Унија во Македонија
41. Поглед кон детските бракови во ромската заедница

–       да се генерира потврда за ситуацијата во Ромската заедница во општина Прилеп, јавно да се признае и подобро разбере појавата на детски бракови од различни аспекти, како и да се создаде позитивен модел на активности за други здруженија кои сакаат да се залагаат за мониторирање и застапување на проблемот.

Јули – Декември, 2015 Канцеларијата на УНИЦЕФ – Скопје
40. Што покажуваат искуствата и податоците за (не)реализирањето на здравствената компонента од Стратегијата за Роми 2005-2015?

–       Да се обезбедат аргументирани, сеопфатни податоци, како и тековни односно реални проблеми/мерки/активности насочени кон подобрување на здравствената состојба на ромската заедница, и да се преземе евалуациона иницијатива за подготвка на Извештај со кој ќе се даде конкретен придонес во натамошниот развој на акцискиот план за здравство.

Јули 2014 – Март, 2015 Националниот демократски институт
39. Хуманоста не познава разлики!

–       да се создадат услови за меѓусебна интеракција и едукација која би влијаелa на поефикасен пристап на Ромите до здравствени услуги, истовремено почитувајќи ги различностите и правата, како и потребата од активно учество во здравствениот систем кој треба да биде отворен за сите.

Јануари – Декември, 2015 Фондација Отворено општество – Македонија
38. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 5

–       Да се зајакнат и охрабрат Ромите да ги разберат процедурите, да го препознаат прекршувањето и да ги користат заштитните механизми, да се идентификуваат основи за поведување судски постапки за повреди и штети предизвикани од лекување или од услуга во здравствениот систем, истовремено креирајќи позитивна пракса за останатите здруженија во застапувањето и судска пракса во однос на донесување пресуди од страна на домашните судови за определување на медицинските грешки како основа за криминализација.

Јануари – Декември, 2015 Фондација Отворено Општество – Македонија
37. Кампања за правото на слободно движење кај Ромите

–       Да се реализирта кампања за информирање за правото на слободно движење на ромската заедница на граничните премини и да се регистрираат случаи на повреда на ова право со цел нивно правно застапување пред надлежните органи.

Декември, 2014 Европски Центар за правата на Ромите (ЕРРЦ) – Будимпешта
36. Спречување и заштита од дискриминација 3

–       Активно учество во работата на Мрежата за заштита од дискриминација, стратегиско застапување во случаи на дискриминација преку поднесување претставки и тужби, и поготовка на соопштенија и извештаи.

Март – Декември, 2014 Правна програма на ФООМ
35. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 4

–       Да се  промовираат здравствените права и правна ромските заедници, преку нудење на бесплатна правна помош во постапките,  документирање и јавно актуелизирање на прекршувањата, поведување парници, како и мониторирање на примената на законските механизми, при што здравствената состојба на ромската заедница се третира од правен аспектедукација во

Јануари – Декември, 2014 Фондација Отворено Општество – Македонија
34. Здравственото Советувалиште како позитивна пракса за подобрување на здравјето на Ромите

–       Да се мобилизираат институциите надлежни за реализација на Локалните Акциони планови, да се вклучи ромската заедница во активности за подобрување на комуникацијата со здравствените работници и да се промовира Здравственото Советувалиште на национално ниво.

Ноември, 2012 – Ноември, 2014 Фондација Отворено Општество – Македонија
33. Зајакнување на капацитетот на Форумот на млади Роми

–       Да се обучат волонтерите на здружението за реализација на теренски активности и иницијативи насочени кон поддршка на заедницата.

Јули – Септември, 2013 Мировен Корпус – Македонија
32. Право на здравствено осигурување за невработените и лицата со пониски примања

–       да се обезбеди правилно спроведување на одлуката на Уставниот суд за укинување на Изјава за остварени приходи за претходната година и да се поправи исклучувањето на групата на осигуреници (невработени и лица со пониски примања) од здравственото осигурување.

Април – Декември, 2013 Национален Демократски Институт
31. Спречување и заштита од дискриминација 2

–       Да се информира јавноста за заштитата од дискриминација, да се идентификуваат и иницираат случаи на дискриминација пред Комисијата за заштита од дискриминација, и континуирано да се набљудува примената на Законот за спречување и заштита од дискриминација и работата на Комисијата.

Март – Декември, 2013 Правна програма на ФООМ
30. Зголемување на ефикасноста на бесплатната правна помош

–       Да се обезбеди претходна правна помош на барателите кои се опфатени како категорија од интерес на Законот за беслатна правна помош, но и на баратели кои не се опфатени со законот. Да се мониторираат судските случаеви кои се поведуваат врз основа на ЗБП и да се изготви извештај за имплементацијата на Законот.

Јануари – Декември, 2013 Правна програма на ФООМ
29. Подготовка на Ромски средношколци за запишување на медицински факултети во Македонија 2

–       да се помогне на матурантите кои планираат да се запишат на медицински факултет/висока медицинска школа, во полагањето на државната матура преку ангажирање на професори – обучувачи.

Јануари – Мај, 2013 Центар за Институционален развој – ЦИРа
28. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 3

–       Промоција и застапување на здравствените права на Ромите преку: (1) континуирано идентификување на случаи на прекршувања на здравствени права и поведување судски постапки на домашно ниво за истите и (2) превземање граѓански реакции и законодавни иницијативи за измена и дополнувања на законската регулатива согласно утврдените пропусти на терен.

Јануари, 2012 – Декември, 2013 Институт Отворено Општество – Македонија
27. Пристап до здравствена заштита на жените Ромки во тек на бременоста и породувањето

–       Да се измери пристапот на жените Ромки до здравствениит систем за време на бременост и подородување и да се потврди дискриминацијата на Ромките, како и да се измери релацијата помеѓу нив.

Ноември, 2012 – Март, 2013 НЕКСУС
26. Спречување и заштита од дискриминација

–       да се обезбеди правото на еднаквост и недискриминација во пристапот до основните човекови права на Ромите.

Јули – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија
25. Запознај го твојот гинеколог

–       да се мотивираат жените Ромки од ромската заедница во Прилеп активно да се вклучат во преземањето грижа за нивното репродуктивно/гинеколошко здравје.

Септември, 2012 – Март, 2013 Мировен Корпус – Македонија
24. Локален Волонтерски Сервис 3

–       поддршка за воведување и унапредување на волонтерските програми во јавни институции, државни органи, локални самоуправи и НВОи, преку имплементација на Законот за волонтерство на локално ниво.

Јануари – Март, 2013 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп
23. Следење на законот за бесплатна правна помош

–       да се мониторираат судските предмети во кои што е одобрена бесплатната правна помош.

Јануари – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија
22. Имунизација – основа за добро здравје на секое дете 2

–       утврдување на пречките за нискиот опфат со имунизација на ромските деца и нивно надминување преку системски унапредувања на политиките за имунизација на населението.

1 Јули, 2012 – 30 Јуни, 2013 Фондација Отворено Општество Македонија
21. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 2

–       Да се промовираат здравствените права на Ромите преку идентификување на случаи на повреда и создавање на модел за застапување пред надлежните институции и државни органи.

Декември, 2011 – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија
20. Имунизација – основа за добро здравје на секое дете

–       зголемување на опфатот со имунизација на ромските деца и тоа преку утврдување на потребите за измени и дополнувања на владините програми за имунизација.

1 Јули, 2011 – 30 Јуни, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија
19. Денови на акција против дискриминација и милитаризам 2

–       да се одговорат прашањата поврзани со етникумите и етничкиот идентитет на граѓаните на Р. Македонија и прашањето за опстанокот и напредокот на државата.

14.05. – 17.05.2012 Мировна акција – Прилеп / Здружение на млади правници
18. Локален Волонтерски Сервис 2

–       поддршка за воведување и унапредување на волонтерските програми во јавни институции, државни органи, локални самоуправи и НВОи, преку имплементација на Законот за волонтерство на локално ниво.

Јануари – Март, 2012 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп
17. Истражување на состојбите и потребите на патронажната служба во Република Македонија

–       Да се интервјуираат жени од општините Прилеп и Битола како и патронажни сестри, заради идентификување на пречки во реализација на теренските посети на бремените жени и родилките.

Октомври – Ноември, 2011 ЦРИС Студиорум Скопје
16. Поддршка на здруженијата за регистрирање во регистарот на овластени здруженија на граѓани за давање на бесплатна правна помош

–       да се исполнуваат на условите од страна на здружението утврдени со закон, за регистрирање во Министерство за правда како здружение кое ќе нуди претходна правна помош

Јули – Декември, 2011 Правна програма на ФООМ
15. Денови на акција против дискриминација и милитаризам

–       Да се зголеми јавната свест за појавите на дискриминација по различни основи (етничка, родова, религиска, социјален статус).

29.04 – 06.05.2011 Мировна акција – Прилеп
14. Мрежа за не-дискриминација

–       да се развие стратегиско застапување во случаи на дискриминација преку поднесување предмети пред Комисијата за заштита од дискриминација и пред домашните и меѓународните судови.

Април – Декември, 2011 Правна програма на ФООМ
13. Подготовка на Ромски средношколци за запишување на медицински факултети во Македонија

–       да се помогне на матурантите кои планираат да се запишат на медицински факултет/висока медицинска школа, во полагањето на државната матура преку ангажирање на професори – обучувачи.

Ноември, 2010 – Мај, 2011 Центар за Институционален развој – ЦИРа
12. Локален Волонтерски Сервис

–       да даде поддршка на одржливиот развој на волонтерството во Македонија преку воведување на волонтерски програми во јавни институции, државни органи, локални самоуправи и НВОи, преку имплементација на Законот за волонтерство на локално ниво.

Јануари – Март, 2011 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп
11. Центар за зајакнување на жени Ромки

–       да се поддржи развојот на девојките Ромки преку: дефинирање и обезбедување на помош за нивните потреби и интереси во однос на личниот развој, создавање на можности за стекнување на индивидуални вештини и подобрување на нивната позиција на локално и национално ниво.

Декември, 2010 – Декември, 2011 Институт Отворено Општество – Будимпешта
10. Унапредување на програмата Ромски Здравствени Медијатори

–       да се промовира Програмата за РЗМ на регионално ниво, да се едуцира ромската заедница на теми поврзани со приоритетните прашања во однос на нивната здравствена состојба, како и активно да се вклучат локалните институции во имплементацијата на Програмата.

Ноември, 2010 – Ноември, 2011 Х.Е.Р.А.
9. Здравјето на Ромите – Основно човеково право

–       промоција и застапување на здравствените права на Ромите преку: (1) идентификување на случаи за литигација на домашно ниво, (2) зајакнување на ромската заедница во поднесувањето барања за остварување на здравствените права и (3) мониторинг на законската регулатива за здравствена заштита и не-дискриминација.

Декември, 2010 – Декември, 2011 Институт Отворено Општество – Македонија
8. Здравствено советувалиште 3

–       да се усвојат и имплементираат Локални Акциони Планови за Здравјето на Ромите од страна на единиците на Локална самоуправа од општините Прилеп и Битола, како јавни политики во рамките на Декадата за вклучување на Ромите

Август, 2010 – Јули, 2011 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта
7. Локална акција “Позицијата на жената Ромка“

–       следење на работата на Комисијата за еднакви можности (КЕМ) и координаторот за еднакви можности помеѓу мажите и жените во општина Прилеп.

Maj – Јуни, 2010 Центар на Ромите на град Скопје / Комисија за еднакви можности при Локална Самоуправа Прилеп/ РЕАКТОР – Скопје
6. Младинска иницијатива ‘Пристапот на млaдите Роми до јавните места во Прилеп’

–       да се разгледаат и дефинираат типовите на дискриминација со кои се соочуваат младите Роми во пристапот до јавните места и истовремено да се покрене јавната свест за проблемот, со кој се оневозможува остварување на правото за слободно движење на младите Роми и нивното вклучување во јавниот живот.

Септември – Ноември, 2009 Центар на Ромите на град Скопјe
5. CEDAW и жените Ромки во Македонија – локална иницијатива „Улогата на КЕМ и НВО секторот во рамките на Локалната самуправа“

– да се прифатат специфичните потреби на жените Ромки како приоритетни во Акциониот план на КЕМ и за истите ЕЛС Прилеп да алоцира финансиски средства.

15.10 – 30.11.2009 Центар на Ромите на град Скопјe
4. Здравствено Советувалиште “Поблиску до здравјето на жената Ромка“ 2

–       да се преземат активности од превентивна здравствена заштита и едукација на ромската заедница, како и активности за застапување пред институциите.

Ноември, 2008 – Октомври, 2009 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта
3. Здравствено Советувалиште “Поблиску до здравјето на жената Ромка“ 1

–       подобрување на здравствената состојба на жените Ромки од општините Прилеп и Битола преку актуелизирање на пречките во пристапот до здравствениот систем

Декември, 2007 – Септември, 2008 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта
2. Тренинг Родова Еднаквост и жените Ромки во Македонија

–       да се генерираат регионални движења на жените Ромки со намера да се децентрализира националното движење, а истовремено да се вклучат во општествените напори за подобрување на положбата на жените Ромки во Македонија.

Февруари, 2008 Здружение Ромски Женски Иницијативи (Програма – Национален Фокал Поинт)
1. CEDAW и жените Ромки во Македонија – локална иницијатива “Право на Еднакви можности”

–       следење на работата на Комисијата за еднакви можности (КЕМ) врз основа на Законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените и вклучување на посебните прашања во однос на состојбата на Ромките во Акциониот план на КЕМ.

09.04 – 27.05.2007 Центар на Ромите на град Скопје / Комисија за еднакви можности при Локална Самоуправа – Прилеп