РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Р.Б.

Име на проeкт

Временски период

Поддршка/Имплементатори

43. Поглед кон детските бракови во ромската заедница Јули – Декември, 2015 Канцеларијата на УНИЦЕФ – Скопје / РОМА С.О.С. – Прилеп
42. Што покажуваат искуствата и податоците за (не)реализирањето на здравствената компонента од Стратегијата за Роми
2005-2015?
Јули 2014 – Март, 2015 Националниот демократски институт / РОМА С.О.С. – Прилеп
41. Хуманоста не познава разлики! Јануари – Декември, 2015 Фондација Отворено општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
40. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 5 Јануари – Декември, 2015 Фондација Отворено Општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
39. Кампања за правото на слободно движење кај Ромите Декември, 2014 Европски Центар за правата на Ромите (ЕРРЦ) – Будимпешта / РОМА С.О.С. – Прилеп
38. Спречување и заштита од дискриминација Март – Декември, 2014 Правна програма на ФООМ / РОМА С.О.С. – Прилеп
37. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 4 Јануари – Декември, 2014 Фондација Отворено Општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
36. Здравственото Советувалиште како позитивна пракса за подобрување на здравјето на Ромите Ноември, 2012 – Ноември, 2014 Фондација Отворено Општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
35. Зајакнување на капацитетот на Форумот на млади Роми Јули – Септември, 2013 Мировен Корпус – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
34. Право на здравствено осигурување за невработените и лицата со пониски примања Април – Декември, 2013 Национален Демократски Институт / РОМА С.О.С. – Прилеп
33. Спречување и заштита од дискриминација Март – Декември, 2013 Правна програма на ФООМ / РОМА С.О.С. – Прилеп
32. Зголемување на ефикасноста на бесплатната правна помош Јануари – Декември, 2013 Правна програма на ФООМ / РОМА С.О.С. – Прилеп
31. Подготовка на Ромски средношколци за запишување на медицински факултети во Македонија Јануари – Мај, 2013 Центар за Институционален развој – ЦИРа / РОМА С.О.С. – Прилеп
30. Локален Волонтерски Сервис Јануари – Март, 2013 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп / РОМА С.О.С. – Прилеп
29. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 3 Јануари, 2012 – Декември, 2013 Институт Отворено Општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
28. Пристап до здравствена заштита на жените Ромки во тек на бременоста и породувањето Ноември, 2012 – Март, 2013 НЕКСУС / РОМА С.О.С. – Прилеп
27. Здравствено осигурување за сите Мај – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
26. Спречување и заштита од дискриминација Јули – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
25. Запознај го твојот гинеколог Септември, 2012 – Март, 2013 Мировен Корпус – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
24. Локален Волонтерски Сервис Јануари – Март, 2012 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп / РОМА С.О.С. – Прилеп
23. Следење на законот за бесплатна правна помош Јануари – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
22. Имунизација – основа за добро здравје на секое дете 2 1 Јули, 2012 – 30 Јуни, 2013 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
21. Здравјето на Ромите – Основно човеково право 2 Декември, 2011 – Декември, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
20. Имунизација – основа за добро здравје на секое дете 1 Јули, 2011 – 30 Јуни, 2012 Фондација Отворено Општество Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
19. Денови на акција против дискриминација и милитаризам 14.05. – 17.05.2012 Мировна акција – Прилеп / РОМА С.О.С. – Прилеп / Здружение на млади правници
18. Локален Волонтерски Сервис Јануари – Март, 2012 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп /РОМА С.О.С. – Прилеп
17. Истражување на состојбите и потребите на патронажната служба во Република Македонија Октомври – Ноември, 2011 ЦРИС Студиорум Скопје / РОМА С.О.С. – Прилеп
16. Поддршка на здруженијата за регистрирање во регистарот на овластени здруженија на граѓани за давање на бесплатна
правна помош
Јули – Декември, 2011 Правна програма на ФООМ / РОМА С.О.С. – Прилеп
15. Денови на акција против дискриминација и милитаризам 29.04 – 06.05.2011 Мировна акција – Прилеп / РОМА С.О.С. – Прилеп
14. Мрежа за не-дискриминација Април – Декември, 2011 Правна програма на ФООМ / РОМА С.О.С. – Прилеп
13. Подготовка на Ромски средношколци за запишување на медицински факултети во Македонија Ноември, 2010 – Мај, 2011 Центар за Институционален развој – ЦИРа / РОМА С.О.С. – Прилеп
12. Локален Волонтерски Сервис Јануари – Март, 2011 Младински културен центар – Битола / АГТИС – Прилеп / РОМА С.О.С. – Прилеп
11. Центар за зајакнување на млади Роми Декември, 2010 – Декември, 2011 Институт Отворено Општество – Будимпешта / РОМА С.О.С. – Прилеп
10. Унапредување на програмата Ромски Здравствени Медијатори Ноември, 2010 – Ноември, 2011 Х.Е.Р.А. / РОМА С.О.С. – Прилеп
9. Здравјето на Ромите – Основно човеково право Декември, 2010 – Декември, 2011 Институт Отворено Општество – Македонија / РОМА С.О.С. – Прилеп
8. Здравствено советувалиште 3 Август, 2010 – Јули, 2011 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта / РОМА С.О.С. – Прилеп
7. Локална акција “Позицијата на жената Ромка“ Maj – Јуни, 2010 Центар на Ромите на град Скопје/ РОМА С.О.С. – Прилеп/ КЕМ – ЕЛС Прилеп/ РЕАКТОР – Скопје
6. Младинска иницијатива ‘Пристапот на млaдите Роми до јавните места во Прилеп’ Септември – Ноември, 2009 Центар на Ромите на град Скопјe / РОМА С.О.С. – Прилеп
5. CEDAW и жените Ромки во Македонија – локална иницијатива „Улогата на КЕМ и НВО секторот во рамките на Локалната
самуправа“
15.10 – 30.11.2009 Центар на Ромите на град Скопјe / РОМА С.О.С. – Прилеп
4. Здравствено Советувалиште “Поблиску до здравјето на жената Ромка“ (Продолжение) Ноември, 2008 – Октомври, 2009 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта / РОМА С.О.С. – Прилеп
3. Здравствено Советувалиште “Поблиску до здравјето на жената Ромка“ Декември, 2007 – Септември, 2008 Проект за здравје на Ромите, Институт Отворено Општество – Будимпешта / РОМА С.О.С. – Прилеп
2. Тренинг Родова Еднаквост и жените Ромки во Македонија Февруари, 2008 Здружени Ромски Женски Иницијативи (Програма – Национален Фокал Поинт) / РОМА С.О.С. – Прилеп
1. CEDAW и жените Ромки во Македонија – локална иницијатива “Право на Еднакви можности” 09.04 – 27.05.2007 Центар на Ромите на град Скопје / РОМА С.О.С. – Прилеп / КЕМ, Локална Самоуправа – Прилеп