Главна цел на стратегијата

Промовирање на потребите и проблемите на ромската заедница повисоко на политичката агенда, во рамките на националната и локалната власт, и изнаоѓање начини за нивно решавање.

 

Специфични цели

– Остварување на право на не – дискриминација

– Подобрување на здравствената состојба на Ромите 

– Унапредување на условите за живеење

– Подобрување на позицијата на жената Ромка во општеството и семејството

Превземи целосен документ